Týždeň slovenského filmu

Sprievodné podujatia

Panel o slovenskom animovanom filme 2015
diskusia

Referát: Eva Šošková
Koreferát: Maroš Brojo
Koordinátorka a moderátorka: Jelena Paštéková

P1020396.jpg

 

Mgr. art. Eva Šošková, ArtD. – pedagogička, publicistka, aktuálne na materskej dovolenke. Po ukončení prvých dvoch stupňov štúdia na Vysokej škole múzických umení absolvovala doktorandské štúdium na Katedre audiovizuálnych štúdií. Počas štúdia sa sústreďovala najmä na zvukový dizajn a animovaný film. Na VŠMU vedie seminár Súčasný slovenský animovaný film, ktorý vychádza z jej základného výskumu realizovaného počas doktorandského štúdia. Je riešiteľkou grantu APVV Slovenská kinematografia po roku 1989, pôsobila ako kurátorka SFÚ v národnom projekte Digitálna audiovízia, v rámci ktorého skúmala slovenský animovaný film. Pravidelne publikuje štúdie a odborné články o animovanom filme.

 

Mgr. art. Maroš Brojo –doktorand na Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Ako programový riaditeľ sa podieľa na organizácii medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča. Je spoluorganizátorom literárneho sústredenia Medziriadky. Nepravidelne publikuje v niekoľkých filmových periodikách. Medzi jeho oblasti záujmu patrí animovaný film, nové (audiovizuálne) médiá a ludológia. Jeho dizertačná práca sa zaoberá podobami a funkciami animácie v nových médiách.prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. - filmová a literárna historička, teoretička. Pôsobí ako garant odboru na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a ako vedúca oddelenia teórie literatúry v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, vedie semináre o vybraných problémoch tejto témy a o interdisciplinárnych vzťahoch. Pôsobila a pôsobí ako vedúca riešiteľka kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hranice, Vybrané kapitoly z teórie filmu), je riešiteľkou úlohy Poetika slovenskej literatúry. Publikovala monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní), je zostavovateľkou antológie Čítame slovenskú literatúru III. Spolu s Václavom Macekom napísali Dejiny slovenskej kinematografie, v súčasnosti pripravujú aktualizované a doplnené vydanie.  

 

Kino Lumière, K2
15. 4., 13:00 - 16:00 
Odborné diskusie boli podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0797-12.