Týždeň slovenského filmu

Sprievodné podujatia

Panel o slovenskom dokumentárnom filme 2015
diskusia

Referát: Mária Ferenčuhová
Koreferát: Marek Urban
Koordinátorka a moderátorka: Jelena Paštéková

P1020127.jpg

 

doc. Mária Ferenčuhová, PhD. – filmová bádateľka, prekladateľka a poetka. Je docentkou na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde prednáša teóriu a dejiny dokumentárneho filmu a vedie semináre venované predovšetkým rétorike dokumentárnej tvorby. Je redaktorkou časopisu Kino-Ikon. Z francúzštiny prekladá prózu, poéziu i odbornú literatúru. Vydala tri zbierky poézie a vedeckú monografiu Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film (2009). Je editorkou a spoluautorkou monografie Dokumentárny film v krajinách V4 (2014) a spolu s Katarínou Mišíkovou spolueditorkou kolektívnej monografie Nový slovenský film (2015).

 

PhDr. Marek Urban – je doktorandom na Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave, absolvoval štúdium a výskumné stáže na viacerých domácich a zahraničných univerzitách. Venuje sa výskumu súčasného slovenského filmu, jeho primárnym záujmom je štúdium zdieľaných presvedčení, predstáv a mýtov o filme – o tom, aký by mal byť a aké kritériá by mal napĺňať. Je riešiteľom APVV grantu Slovenská kinematografia po roku 1989, kde etabluje kvalitatívnu metodológiu.  

prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. – filmová a literárna historička, teoretička. Pôsobí ako garant odboru na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a ako vedúca oddelenia teórie literatúry v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, vedie semináre o vybraných problémoch tejto témy a o interdisciplinárnych vzťahoch. Pôsobila a pôsobí ako vedúca riešiteľka kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hraniceVybrané kapitoly z teórie filmu), je riešiteľkou úlohy Poetika slovenskej literatúry. Publikovala monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní), je zostavovateľkou antológie Čítame slovenskú literatúru III. Spolu s Václavom Macekom napísali Dejiny slovenskej kinematografie, v súčasnosti pripravujú aktualizované a doplnené vydanie.  

 

Kino Lumière, K2 
13. 4., 13:00 - 16:00
Odborné diskusie boli podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0797-12.