Týždeň slovenského filmu

Sprievodné podujatia

Panel o slovenskom hranom filme 2015
diskusia

Referát: Katarína Mišíková
Koreferát: Jana Dudková
Koordinátorka a moderátorka: Jelena Paštéková

P1020350.jpg

doc. Katarína Mišíková, PhD. – filmová teoretička. Absolvovala filmovú vedu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení, dnes na nej vedie Katedru audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Prednáša o dejinách filmu, kognitívnej a naratívnej teórii a o analýze filmu. Je autorkou monografie Mysl a příběh ve filmové fikci a článkov a štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Tiež je spoluautorkou elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu a spolueditorkou kolektívnej vedeckej monografie Nový slovenský film. V súčasnosti sa venuje výskumu rozprávania v slovenskom filme po roku 1989. Medzi jej profesionálne aktivity patrí aj popularizácia filmu a myslenia o filme.

doc. Jana Dudková, PhD. – filmová teoretička. Je samostatná vedecká pracovníčka v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV. Pôsobila tiež ako pedagóg na FTF VŠMU (2001 – 2012) a na Katedre filmových studií na FF UK v Prahe (2008, 2013). Venuje sa najmä prienikom medzi kultúrnymi a filmovými štúdiami, súčasnej slovenskej kinematografii a problémom balkanizmu. Pravidelne publikuje doma i v zahraničí, je tiež autorkou troch samostatných monografií Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu (2001), Balkán ako metafora (2008) a Slovenský film v ére transkulturality (2011). Príležitostne spolupracovala na dramaturgii filmových festivalov (ArtFilm Trenčianske Teplice, MFF Bratislava, Febiofest), je redaktorkou časopisu Kino-Ikon a členkou redakčných okruhov časopisov Iluminace a Studies in Central European Cinema. Je tiež vedúcou riešiteľkou projektu APVV Slovenská kinematografia po roku 1989.

prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. – filmová a literárna historička, teoretička. Pôsobí ako garant odboru na Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a ako vedúca oddelenia teórie literatúry v Ústave slovenskej literatúry SAV. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, vedie semináre o vybraných problémoch tejto témy a o interdisciplinárnych vzťahoch. Pôsobila a pôsobí ako vedúca riešiteľka kolektívnych grantových projektov (Poetika a politika, Identity a hraniceVybrané kapitoly z teórie filmu), je riešiteľkou úlohy Poetika slovenskej literatúry. Publikovala monografické práce (Rozprávanie o rozprávaní), je zostavovateľkou antológie Čítame slovenskú literatúru III. Spolu s Václavom Macekom napísali Dejiny slovenskej kinematografie, v súčasnosti pripravujú aktualizované a doplnené vydanie.  


Kino Lumière, K2 
11. 4., 13:00 - 16:00 
Odborné diskusie boli podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0797-12.